09126725681

ديسكهاي سراميك برشارك SHARK

10 / 10
از 1 کاربر

دیسکهای سرامیک بر شارک در اندازههای مختلف با قیفیت وقیمت مناسب

دیسکهای سرامیک بر شارک شامل:
 صفحه سرامیک بر شارک 25سانتی شافت 25.4mm-سرامیک بر30سانتی شارک شافت 25.4mm-صفحه سرامیک بر35سانتی شارک شافت 25.4mm-سرامیک بر 40سانتی شارک شافت 25.4mm  بمنظور استفاده روی دستگاههای میزی آب بر

صفحه سرامیک بر25سانتی شارک شافت 50mm-صفحه سرامیک بر 30سانتی شارک شافت50mm  -صفحه سرامیک بر 35سانتی شارک شافت  50mm-صفحه سرامیک بر 40سانتی شارک شافت 50mm  بمنظور استفاده دستگاههای میزی آب بر

صفحه سرامیک بر 25سانتی شارک شافت60mm -صفحه سرامیک بر 30سانتی شارک شافت 60mm- صفحه سرامیک بر 35سانتی شارک شافت60mm - صفحه سرامیک بر 40سانتی شارک شافت  50mmبمنظور استفاده دستگاههای میزی آب بر

وهمچنین دیسک 11.5سانتی سرامیک ایوا-دیسک 18سانتی سرامیک بر شارک -دیسک 23 سانتی سرامیک بر شارک بمنظور استفاده فرز دستی خشکه بر

1مجموع 7 محصول
1مجموع 7 محصول
ارسال نظر و نظرات ثبت شده